Gode råd om eksamen i dansk i gymnasiet  
Husk, at din succes ved eksamen ikke er styret af held eller uheld.
Det er kun almindelig overtro.
De afgørende faktorer kan du selv forberede dig på og gøre noget ved, så det er dig, der styrer begivenhederne.
.
Skriftlig dansk

Eksamen i skriftlig dansk skal forberedes nogle dage i forvejen, og ved selve eksamen er det vigtigt at bevare overblikket og at udnytte al den tid, der er til rådighed.

Dagene forud for eksamen

Gå ikke til eksamen uden at have repeteret. Det kan betyde flere karaktertrins forskel, om du er topforberedt eller ej.
Læs rettelser i gamle stile - jo flere, des bedre. Ikke kun kommentarerne til sidst, men også rettelserne undervejs. Gør dig klart, hvad der er dine svagheder, og hvordan du vil imødegå dem. Se stilene med friske og kritiske øjne - undersøg dit sprog, din disposition, din emnebehandling, din dokumentation, din evne til at få det væsentlige frem, at undgå overfladiskhed, at vælge relevante eksempler, til at kunne bevæge dig fra det konkrete til det almene (eller omvendt ) osv.

Der vil være tre opgavegenrer i opgavesættet, nemlig en litterær artikel, en kronik og et essay, evt. flere af hver slags. Opgaverne har normalt ikke et fælles tema. Opgavesættet udleveres elektronisk som en pdf.

 • Den litterære artikels centrale indhold er en analyse og fortolkning af en eller flere tekster. Der lægges vægt på faglig præcision og metodisk grundighed, herunder dokumentation, og der vil desuden oftest være krav om fx litteraturhistorisk eller genremæssig perspektivering eller om sammenligning med anden litteratur.
 • Kronikken karakteriserer et emne eller en tekst, redegør for og sammenholder en teksts synspunkter eller diskuterer en problemstilling. Redegørelse og diskussion er knyttet til et danskfagligt emne/stof - ikke til helt almengyldige eller samfundsmæssige emner. Diskussionen føres først og fremmest på grundlag af en neutral, argumenteret afvejning af emnet eller problemstillingen.
 • Essayet er teksten, hvor du ud fra faglig viden og indsigt undersøger, overvejer og reflekterer over et emne eller et begreb. Opgaven ligner det klassiske essay, ved at du i høj grad sætter den indholdsmæssige dagsorden. Dit essay skal derimod ikke være som de mere fabulerende og sprogligt meget kreative essays, man kan møde i det offentlige rum, for i sit emne og i sit metodiske udgangspunkt skal dit essay have et tydeligere danskfagligt sigte.

I alle tre genrer skal du skrive i en sammenhængende form henvendt til en litterært og almenkulturelt interesseret læser. I formidlingen af dit stof skal du desuden medtænke, at din læser ikke forventes at kende de tekster og billeder, som indgår i opgaven eller i øvrigt inddrages i besvarelsen.

Ud over de nævnte genrekrav forudsættes det, at du behersker de danskfaglige fremstillingsformer som referat, resume, redegørelse, karakteristik, analyse, fortolkning, sammenstilling, diskussion og vurdering.

Vil du forberede dig særligt til en analyse- og tolkningsopgave, så repeter de karakteristiske træk ved de enkelte perioder i litteraturhistorien (litteratur.gyldendal.dk og Litteraturhistorisk oversigt).
Forbered, hvilke hjælpemidler du vil have med til eksamen. Du må kun benytte internettet til at hente læremidler fra undervisningen (jf. skolens instruks), men ellers er der ingen begrænsninger i hjælpemidler i skriftlig dansk. Medbring i det mindste Retskrivningsordbogen, Nudansk Ordbog eller en lignende ordbog. Eventuelt også fx Litteraturhistorisk oversigt, gamle stile og noter m.m. fra undervisningen.
Bemærk dog, at opgaverne i skriftlig dansk ikke går ud på at demonstrere brug af hjælpemidler. Du bør derfor kun tage dem med, som du plejer at benytte ved en hjemmeopgave - ikke flere.

Beslut, om du vil have en printer med til prøven, så du kan printe en eller flere tekster fra opgavesættet og skrive/markere deri. Hvis ikke, så træn, hvordan du markerer og skriver til i en pdf.
Klargør det dokument, du vil skrive i til eksamen.

Her er link til et tomt word-dokument med sidehoved og råd om layout. Download det inden eksamen (højreklik og vælg "Gem destination som"), og skriv så gerne besvarelsen i det.

Selve eksamen (5 timer)

Mød udhvilet og oplagt. Mød mindst 10 min før eksamens begyndelse. Medbring nødvendig drikkelse og let føde, som du kan hurtigt kan indtage undervejs - der bliver ikke tid til pauser. Husk dine hjælpemidler samt evt. en understregningspen og en printer.
Tag dig god tid til at læse alle tekster i opgavesættet. Skriv undervejs direkte i det: understregninger og stikord. Analyser alle opgaveformuleringer meget nøje, før du vælger opgave. Læs igen den eller de tekster, du skal skrive ud fra. Lav flere stikord og understregninger. Lav en disposition med henvisninger til stikordene og til vigtige tekststeder, fx via et talsystem. Dispositionen kan opbygges i hovedtræk eller detaljeret, som det nu er bedst for dig. Når det er gjort - ikke før - er du klar til at skrive.

Skriv så løs.

Stop i tide, så du kan nå at rette besvarelsen igennem. Husk at rette grundigt ud fra alt det, du lærte af de gamle stile dagene forud. Kontroller, at du har fået besvaret alle dele af opgaven, og at enkelte dele ikke har fået urimelig stor vægt i forhold til andre. Kontroller, at du har fået lavet en stil, der svarer til titlen. Hvis alt ikke er i orden, så gør noget ved det. Kontroller, at du har fået indledt og afrundet ordentligt og ikke for banalt.

Læs korrektur, men helst ikke kun på skærmen, men på en udskrift (printer nødvendig!). Husk også, at den almindeligste svaghed ved computerskrevne stile er, at der bruges for mange ord på at sige for lidt - ofte er fremstillingen ikke konkret, præcis og koncentreret.

Gå IKKE før tiden. Brug alle 5 timer, alle 300 minutter. Alt kan gøres bedre.

I bedømmelsen af den skriftlige eksamenspræstation indgår tre hovedpunkter, nemlig

 • anvendelse af danskfaglig viden og fagets grundlæggende metoder: Er der
  • demonstreret sikker danskfaglig viden
  • og på kvalificeret måde anvendt fagets grundlæggende metoder, herunder analyse, fortolkning og perspektivering af tekster?
 • emnebehandling: Er emnebehandlingen
  • i overensstemmelsemed opgaveformuleringen,
  • udtømmende og
  • med vægtig inddragelse af tekstgrundlaget?
 • skriftlig fremstilling: Er teksten
  • i et klart velformuleret dansk,
  • sprogligt korrekt, herunder med sikker brug af tegnsætning,
  • tilpasset opgavens genremæssige krav,
  • med et fokus, der er fastholdt, og
  • med struktur og progression?

Karakteren for besvarelsen kan du få fra den 16. juni.

 
Mundtlig dansk

Læsedagene

Lav en systematisk arbejdsplan og følg den. Arbejd om muligt sammen med en eller to andre. Du skal

 • genopfriske de væsentlige tekster fra alle undervisningsforløb fra de 3 år. Vær opmærksom på, om det er et sprogligt forløb, et litterært forløb eller et mediemæssigt forløb.
 • genopfriske det emne, tema eller den problemstilling, teksten handlede om og blev læst i. Se også de overordnede emner/titler på undervisningsforløbene.
 • genopfriske dine notater til hver tekst. Hvis de mangler eller er mangelfulde, så lav flere noter. Sørg for at have orden i dem, så du hurtigt kan finde rundt, når/hvis du skal bruge dem i forberedelsestiden.
 • genopfriske de baggrundstekster, der hører til de enkelte forløb.
 • genopfriske de karakteristiske træk i hver enkelt af de perioder og genrer, vi har været igennem. Læs siderne i Litteraturhistorisk oversigt - også de bageste sider.
 • huske også at interessere dig for bl.a. teksternes komposition, fortællertype, synsvinkel, sprog og stil, forfatterens intention, argumentation (især jo i sagprosa) og holdning.
 • øve lidt oplæsning.
 • prøve forberedelsessituationen igennem på nogle tekster, vi har læst, eller endnu bedre, på nogle nye, som du selv vælger i antologierne. Tag notater, benyt dine hjælpemidler, lav et 10-minutters-oplæg og en stikords-plan for den følgende samtale (se nedenfor). Fremlæg derefter for en anden. Prøv det hele igen med nye tekster. Og igen.

Eksamen

Du har selv ansvaret for at medbringe hjælpemidler, og der er ingen begrænsning - ud over forbud mod kommunikationsudstyr. Du må således medbringe fx egne opslagsværker, men du vil ikke have tid til andet end få, hurtige opslag. Du må også medbringe egen pc, men du må kun benytte internettet til at hente egne læremidler, egne notater og egne arbejder. Hent alt ned på din pc inden eksamen, så der ikke opstår tvivl om, om du har benyttet nettet ukorrekt.
Medbring dine noter, beskrivelserne af undervisningsforløbene samt de tekster, du har fået i fotokopi. De bøger, vi har arbejdet med, lægger jeg - som en service! - i forberedelseslokalet - sammen med Nudansk Ordbog. Medbring en pen, der er god til understregning og fremhævning.

Forberedelsestiden (ca. 60 min)

Du får udleveret et eksamensspørgsmål, hvor der står
 • en titel, der angiver spørgsmålets emne.
 • et fokus, der angiver, om spørgsmålet er stillet inden for det sproglige, det litterære eller det mediemæssige stofområde.
 • et materiale, som består af vedlagte tekster med angivelse af, om den enkelte tekst er en kendt eller en ukendt tekst. Desuden evt. forfatter og årstal.
 • et eller flere præciserende delspørgsmål.

De vedlagte tekster (materialet) er én eller flere tekster på i alt maks. 8 sider. En tekst kan også være fx et billede, et kort filmuddrag eller et kort klip fra en tv- eller radioudsendelse. Hvis der er flere tekster, skal mindst én af dem være ukendt, dvs. ikke læst i undervisningen. Fx vil en kombination af én ukendt tekst og to læste tekster være mulig.

Se eksempler på eksamensspørgsmål her.

Ud fra eksamensspørgsmålet skal du lave et oplæg, der varer ca. 10 minutter. Efter dit oplæg skal der komme en dialog mellem dig og eksaminator (og evt. censor), og den vil vare ca. 15 minutter.

Dit oplæg skal have en klar struktur, have faglig substans og skal gå i dybden. Som en del af oplægget skal du oplæse et kort, sammenhængende stykke af en af teksterne (dog ikke norsk og svensk) - vælg selv et centralt sted, som du så knytter nogle analyserende, fortolkende eller perspektiverende kommentarer til. Det er vigtigt, at du også i øvrigt dokumenterer undervejs i oplægget, men her er det nok med korte henvisninger - flere oplæsninger er unødvendige.
Dit oplæg skal etablere et grundlag for den efterfølgende dialog. Det kan gøres ved, at du fx sidst i oplægget opridser en række punkter, som du gerne vil fortsætte med i dialogen. Tænk dialogen som anden del af dit oplæg, hvor den eneste ændring er, at du nu må forvente fx spørgsmål og kommentarer fra mig (og evt. censor).

Benyt nu forberedelsestiden til omhyggeligt at læse eksamensspørgsmålet inkl. delspørgsmål. Gå så i gang med teksterne.
Læs, streg under, skriv til. Skriv meget, men kort - altså stikord og ufuldendte sætninger. Skriv gerne direkte i teksten. Læs flere gange. Skriv mere til.

Lav en plan for dit oplæg og for de punkter, du kunne tænke dig at tage op i dialogen. Skriv ikke et egentligt manuskript, men lav gerne en detaljeret disposition med massevis af huskeord. Hvis der hører bestemte tekststeder til fx et stikord, så lav måske en nummerering i teksten, fx med rødt, så stedet hurtigt kan findes - også når et eller andet skal dokumenteres. Du må have alt materiale med ved eksamensbordet.

Kontrollér oplægget. Er planen fortsat god? Får du behandlet alle delspørgsmål? Er alt væsentligt med? Er det mindre væsentlige skåret bort? Kommer du i dybden? Er perspektiveringen i orden? Er der stikord til alt det, du vil have sagt? Osv.
Kontrollér dialogdelen. Har du en række punkter parat i en hensigtsmæssig rækkefølge? Er de dybdegående? Har du huskeord og dokumentation til dem?

Når du kommer ind til eksamensbordet, skal du vise, at du kan

 • anvende danskfaglig viden og fagets grundlæggende metoder. Du skal vise
  • sproganalyse,
  • tekstanalyse,
  • tekstfortolkning,
  • tekstperspektivering,
  • metodisk bevidsthed ved tolkningsarbejdet, herunder betydningen af den valgte synsvinkel og af fremgangsmåden ved tekstarbejdet,
  • faglig terminologi.
 • redegøre for det trukne emne. Du skal
  • foretage en faglig behandling af emnet,
  • inddrage det udleverede materiale,
  • inddrage delspørgsmålene på en hensigtsmæssig og relevant måde,
  • besvare delspørgsmålene i et rimeligt udtømmende omfang.
 • give en mundtlig fremstilling. Du skal
  • have et fokus i dit oplæg og skelne mellem mindre og mere væsentligt,
  • have disposition i dit oplæg, så der er en hensigtsmæssig overordnet progression,
  • veksle mellem det konkrete og det abstrakte, både i dit oplæg og i dialogen,
  • formulere dig klart og tydeligt og med et ordvalg, der er hensigtsmæssigt i forhold til eksamensspørgsmålet, både i dit oplæg og i dialogen.

Eksaminationen (ca. 25 min)

Her bør du især benytte opgaveteksterne og dine notater fra forberedelsestiden, men alle hjælpemidler må medbringes.
Begynd gerne dit oplæg med kort at fortælle, hvad der er planen (og måske pointen) i din fremlæggelse. Fremlæg derefter dit 10-minutters-oplæg.

Fortsæt uden videre med dialogdelen, fasthold initiativet. Det er ikke tanken, at du skal afvente spørgsmål, som du så skal svare på. Bliv dog ikke nervøs eller irriteret, når du bliver afbrudt af fx et spørgsmål eller en kommentar. Denne del af eksaminationen skal netop forme sig som en samtale om teksten mellem dig og mig.

Karakteren gives ud fra en helhedsvurdering, og du bliver kaldt ind i lokalet igen for at få den, mens censor hører på. Du kan tage dine notater fra forberedelsestiden med dig umiddelbart efter din egen eksamination, og du kan få opgaveteksten udleveret, når alle har været oppe.

Preben Juhl Nielsen, 2013